На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

o изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20), у члану 6. став 4. речи: „а завршава се у понедељак, 3. маја 2021. године” замењују се речима: „а завршава се у уторак, 4. маја 2021. године”.

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-305/2/2020-03

У Београду, 12. априла 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.

.