Р е п у б л и к а  С р б и ј а

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

А л е к с и н а ц

        

 

                      Комисије за полагање испита ванредних ученика  у октобарском испитном року школске 2020/2021. године радиће у следећем саставу:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                                    ФИЛОЗОФИЈА

 

Понедељак 12.10.2020. у 09.20 сати-ПИСМЕНИ          Уторак 13.10.2020.год. у 08.00 сати- УСМЕНИ

Среда 14.10.2020. у 09.20 сати УСМЕНИ              

                                                                                                                                                 

1. Александра Миљковић –председник                     1. Александра Миљковић -председник

2. Дашић Марина –испитивач                                     2. Крстић Верица -испитивач

3. Маја Петровић - члан                                              3. Божић Милена  - члан

                                                                                            

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА                                             СОЦИОЛОГИЈА

 

Уторак 13.10.2020.год. у 08.40 сати- УСМЕНИ          Уторак 13.10.2020.год. у 08.20 сати- УСМЕНИ

                                                                                                                                                         

1. Александра Миљковић –председник                     1. Александра Миљковић -председник

2. Крстић Верица -испитивач                                      2. Крстић Верица -испитивач

3. Божић Милена  - члан                                              3. Божић Милена  - члан

ФИЗИКА                                                                              ЛИКОВНА КУЛТУРА

петак 16.10.2020. у 09.05 сати                                среда  14.10.2020.год.у 08.30сати

1.Александра Миљковић –председник                    1. Александра Миљковић -председник

2.Славољуб Радуловић –испитивач                        2. Горан Јорданов -испитивач

3.Братислав Симић-члан                                          3. наставник из друге школе

РАЧУНАРСТВО И  ИНФОРМАТИКА                                                                                                                                             

    среда  14.10.2020.год.у 10.35сати

1.Александра Миљковић –председник

2. Небојша Лазаревић–испитивач

3. Марија Бојковић -члан

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 54. став 4. Закона о средњој школи прописано је да се испити полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана од којих су најмање два стручна за предмет, као и да чланове комисије одређује директор школе.

На основу наведеног овлашћења директор је одлучио као у изреци.

Поука о правном средству: Запослени незадовољан решењем има право да поднесе жалбу школском одбору у року од 15 дана од достављања решења.                                                                

Директор,

мр Данијела Вељковић