ДАТУМ ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

У ВЕЗИ СА ПРВИМ  ПИЛОТИРАЊЕМ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ:

 

28.10.2020: Полагање теста из Српског језика и књижевности

29.10.2020: Полагање теста из Математике

30.10.2020: Полагање теста из Историје

Време полагања испита: среда-петак од 09.00 до 10.30.

 

За ученике са сметњама у развоју време предвиђено за полагање испита је од 9.00 до 10.50, тј. од 9.00 до 11.15  

Сатница на дан полагања матурских испита

8.30: Одлазак дежурних наставника у просторију у којој се полаже испит. Ученици улазе, дежурни наставници им предају тестове са одговарајућим шифрама

9:00: Почетак полагања тестова

10:30: Завршетак полагања тестова. Попуњавање упитника

(Дежурни наставници ће ученицима прво поделити тестове. Отприлике на средини испита, после око 45 минута, ученицима ће на клупу ставити по један примерак Упитника за ученике, који ученици треба да попуне на крају полагања (упитник се попуњава после сваког испита). Када, након што ураде тест, ученици попуне и упитник, ставиће га у тест, а дежурни наставник ће затим покупити све тестове и упитнике. Као и тест, и упитник је анониман. Ученици могу искрено и отворено да одговарају на питања из упитника. Одговори који су дати биће коришћени искључиво за евалуацију испита и као препоруке за следеће пилотирање. )

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПО УЧИОНИЦАМА И ОДЕЉЕЊИМА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Датум полагања

Одељење

Учионица бр.

Дежурни наставник

28.10.2020.

3/1

6

Милена Крстић

 

3/3

прва група  ред,бр.1 -13,

7

Маријана Милошевић

 

3/3,

друга група  ред,бр.14 -27

8

Ивана Лукић

 

ИОП

22

Маја Петровић

 

Испред учионица

 

Марина Дашић

Милена Николић

Александар Срнић

МАТЕМАТИКА

Датум полагања

Одељење

Учионица бр.

Дежурни наставник

29.10.2020.

3/1

6

Наташа Лепопојић

 

3/3

прва група ред,бр.1 -13,

7

Весна Пешић

 

3/3,

друга група  ред,бр.14 -27

8

Јелана Петровић

 

ИОП

22

Маја Петровић

 

Испред учионица

 

Марко Хабе

Срнић Александар

Стојановић Светлана

Милошевић Снежана

ИСТОРИЈА

Датум полагања

Одељење

учионица

Дежурни наставник

30.10.2020.

3/1

6

Душица Васов

 

3/3

прва група ред,бр. 1 -13

7

Александра Миљковић

 

3/3

друга група ред,бр.14 -27

8

Андроја Цветковић

 

ИОП

22

Маја Петровић

 

Испред учионица

 

Марко Хабе

Јелена Франета

Душан Тењовић


 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ТОКОМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Рaспoрeђивање кандидата и школских испитних комисија

 Шкoлскa мaтурскa кoмисиja нajкaсниje три дaнa прe пoчeткa практичних делова испита нa oглaснoj тaбли или другoм видљивoм мeсту у шкoли oбjaвљуje имeнa члaнoвa шкoлских испитних кoмисиja, спискове и рaспoрeд кaндидaтa, прoстoриjа у којима ће се спроводити испити и врeмe полагања испита зa дaти уметнички наставни предмет, односно oбрaзoвни прoфил.

Припрeмa шкoлских испитних кoмисиja

 Прeдсeдник или сeкрeтaр шкoлскe мaтурскe кoмисиje дужан је да благовремено обавести прeдсeдникa и члaнoвe шкoлских испитних кoмисиja o прaвилимa и процедурама матуре.

Прeдсeдник или сeкрeтaр шкoлскe мaтурскe кoмисиje сaзивa нa дaн извођења практичног дела испита члaнoвe шкoлскe испитнe кoмисиje нajмaњe 30 минутa прe пoчeткa испитa да их oбaвeсти o дoдaтним упутствимa и дa прeдсeднику шкoлскe испитнe кoмисиje прeдa испитнe мaтeриjaлe.

Зaвршeтaк писменог испитa

Кандидат који је започео да полаже писмени испит мора да преда испитне материјале. Aкo кaндидaт из нeoпрaвдaних рaзлoгa прeстaнe сa пoлaгaњeм писменог испита, смaтрaћe сe дa није положио испит.

У складу са Стручним упутством, кандидат може да превремено преда испитне материјале и да напусти испитну просторију.

Дежурни наставник у Записник о полагању писменог испита упише време предаје испитних материјала.

Када је истекло време предвиђено за полагање, дежурни наставник обавештава кандидате дa прeстaну сa пoлaгaњeм испитa и остану на својим местима.

Дежурни наставник на закључку полагања провери да ли су кандидати предали све подељене материјале и да ли су они попуњени у складу са упутством. Ако се идентификују недостаци, покуша да их отклони и то забележи у Записник о полагању писменог испита, и тек онда дозволи кандидатима да напусте просторију.

У складу са упутством дежурни наставник материјале спакује у кесе за враћање испитних материјала, закључа просторију и доставља кесе са материјалима секретару школске матурске комисије.

НАПОМЕНЕ

У ТИМ ДАНИМА НАСТАВА ЗА ОСТАЛА ОДЕЉЕЊА СЕ ОДВИЈА ПО УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ. ОДЕЉЕЊЕ 3/1 И 3/3 ТИХ ДАНА ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ САМО РАДИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА. ДОЛАЗЕ ОБЕ ГРУПЕ И РАСПОРЕЂУЈУ СЕ ПО УЧИОНИЦАМА. НАСТАВА ЗА ОДЕЉЕЊА 2/2 ЋЕ БИТИ У УЧИОНИЦИ БР.16. А ЗА ОДЕЉЊЕ 2/1 У УЧИОНИЦИ БР.19.